பேதமை என்றால் என்ன? திருக்குறள் சொல்வது என்ன? சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி விளக்கம்

பேதமை என்றால் என்ன? அறியாமைதான் பேதமையா? பேதமையின் 4 விஷயங்கள் என்னனென்ன? திருக்குறள் சொல்வது என்ன? சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி விளக்கம்

பேதமை என்றால் என்ன? அறியாமைதான் பேதமையா? பேதமையின் 4 விஷயங்கள் என்னனென்ன? திருக்குறள் சொல்வது என்ன? சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி விளக்கம்

×Close
×Close