இலவசங்களை பெற்று வாழலாமா? திருக்குறள் சொல்வது என்ன? சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி விளக்குகிறார்

இலவசங்களை பெற்று வாழலாமா? பசுவுக்கு தாகம் என்றால் தண்ணீர் கேட்கலாமா? திருக்குறள் சொல்வது என்ன? சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி விளக்குகிறார்.

இலவசங்களை பெற்று வாழலாமா? பசுவுக்கு தாகம் என்றால் தண்ணீர் கேட்கலாமா? திருக்குறள் சொல்வது என்ன? சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி விளக்குகிறார்.

×Close
×Close