நல்லவர் ஒருவர் இருந்தால் எப்படி எல்லோருக்கும் மழை பெய்யும்? சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி விளக்கம்

நல்லவர் ஒருவர் இருந்தால் எப்படி எல்லோருக்கும் மழை பெய்யும்? என்பதை பற்றி அவ்வையாரின் பாடல்களில் இருந்து விளக்கம் தருகிறார், சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி

நல்லவர் ஒருவர் இருந்தால் எப்படி எல்லோருக்கும் மழை பெய்யும்? நெல்லுக்கு பாயும் தண்ணீர் எப்படி புல்லுக்கு பாய்கிறது என்பதை பற்றி அவ்வையாரின் பாடல்களில் இருந்து விளக்கம் தருகிறார், சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி

×Close
×Close