வெற்றிக்கு காலம் எப்படி உதவி செய்யும்? அவ்வையார் என்ன சொல்கிறார் என்பதை விவரிக்கிறார், சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி

மேன் மக்களின் இயல்பு என்ன? அவ்வையார் என்ன சொல்கிறார் என்பதை அவ்வையாரின் வார்த்தைகளில் இருந்து எடுத்துச் சொல்கிறார், சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி விளக்குகிறார்.

மேன் மக்களின் இயல்பு என்ன? அவ்வையார் என்ன சொல்கிறார் என்பதை அவ்வையாரின் வார்த்தைகளில் இருந்து எடுத்துச் சொல்கிறார், சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி விளக்குகிறார்.

×Close
×Close