பழக்கம் எப்படி எதிரியாகும்? விவரிக்கிறார் சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி

பழக்கம் எப்படி எதிரியாகும்? பழக்கம் எப்போது தோஷமாக மாறும் என்பதை நீதி நூல்களில் இருந்து விவரிக்கிறார், சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி.

பழக்கம் எப்படி எதிரியாகும்? பழக்கம் எப்போது தோஷமாக மாறும் என்பதை நீதி நூல்களில் இருந்து விவரிக்கிறார், சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி.

×Close
×Close