நட்பை ஆராய்வது எப்படி? திருக்குறள் சொல்வது என்ன? விவரிக்கிறார் சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி

நட்பை ஆராய்வது எப்படி? யாராக இருந்தாலும் ஆராயாமல் நட்பு கொள்ளலாமா? நட்பு வட்டத்தில் இருந்து சிலரை விலக்குவது எப்படி? விவரிக்கிறார் சொல் சித்தர் பெருமாள்...

நட்பை ஆராய்வது எப்படி? யாராக இருந்தாலும் ஆராயாமல் நட்பு கொள்ளலாமா? நட்பு வட்டத்தில் இருந்து சிலரை விலக்குவது எப்படி? திருக்குறள் சொல்வது என்ன? விவரிக்கிறார் சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி

×Close
×Close