விவசாயத்தை காப்பாற்றுவது எப்படி? வள்ளுவர் சொல்வது என்ன? விவரிக்கிறார், சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி

விவசாயத்தை எப்படி நடத்த வேண்டும்? விவசாயத்தை காப்பாற்றுவது எப்படி? உழவுத் தொழிலை விட்டுவிடுவதில் என்ன தவறு? வள்ளுவர் சொல்வது என்ன?

விவசாயத்தை எப்படி நடத்த வேண்டும்? விவசாயத்தை காப்பாற்றுவது எப்படி? உழவுத் தொழிலை விட்டுவிடுவதில் என்ன தவறு? வள்ளுவர் சொல்வது என்ன? விவரிக்கிறார், சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி

×Close
×Close