விவசாயம் சிறந்த தொழில் என்பது சரியா? திருக்குறள் என்ன சொல்கிறது? விவரிக்கிறார் சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி

விவசாயம் சிறந்த தொழில் என்பது சரியா? எல்லா தொழிலுக்கும் உழவுத் தொழில்தான் முன்னோடியா? திருக்குறள் என்ன சொல்கிறது? விவரிக்கிறார் சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி

விவசாயம் சிறந்த தொழில் என்பது சரியா? எல்லா தொழிலுக்கும் உழவுத் தொழில்தான் முன்னோடியா? அது எப்படி? திருக்குறள் என்ன சொல்கிறது? விவரிக்கிறார் சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி

×Close
×Close