எப்படிப்பட்ட நட்பை தொடர வேண்டும்? எப்படிப்பட்ட நட்பை கைவிட வேண்டும்? திருக்குறள் சொல்வது என்ன? விவரிக்கிறார் சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி.

எப்படிப்பட்ட நட்பை தொடர வேண்டும்? எப்படிப்பட்ட நட்பை கைவிட வேண்டும்? திருக்குறள் சொல்வது என்ன? விவரிக்கிறார் சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி.

எப்படிப்பட்ட நட்பை தொடர வேண்டும்? எப்படிப்பட்ட நட்பை கைவிட வேண்டும்? திருக்குறள் சொல்வது என்ன? விவரிக்கிறார் சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி.

×Close
×Close