இல்லாமைகளில் எல்லாம் தலையாயது எது? திருக்குறள் சொல்வது என்ன? விவரிக்கிறார், சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி

இல்லாமைகளில் எல்லாம் தலையாயது எது? தனக்கு எல்லாமே தெரியும் என்று சொல்வது எப்படிப்பட்டது? திருக்குறள் சொல்வது என்ன? விவரிக்கிறார், சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி

இல்லாமைகளில் எல்லாம் தலையாயது எது? தனக்கு எல்லாமே தெரியும் என்று சொல்வது எப்படிப்பட்டது? திருக்குறள் சொல்வது என்ன? விவரிக்கிறார், சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி

×Close
×Close