அடக்கமானவர் அறிவில்லாதவரா? விவரிக்கிறார் சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி

அடக்கம் இல்லாதவரை அறிவில்லாதவர் என்று மதிப்பிட முடியுமா? என்பதை அவ்வையாரின் வார்த்தைகளில் இருந்து விவரிக்கிறார், சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி.

அடக்கமானவர் அறிவில்லாதவர் என்று மதிப்பிட முடியுமா? உறவில் சிறந்தவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள் என்பதையும் அவ்வையாரின் வார்த்தைகளில் இருந்து விவரிக்கிறார், சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி.

×Close
×Close