தங்கமான மனிதர் யார்? திருக்குறள் சொல்வது என்ன? விவரிக்கிறார், சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி

தங்கமான மனிதர் யார்? குணத்தில் சிறந்தவர்தான் தங்கமானவரா? பண்பு நலன்கள் பற்றி திருக்குறள் சொல்வது என்ன? விவரிக்கிறார், சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி

தங்கமான மனிதர் யார்? குணத்தில் சிறந்தவர்தான் தங்கமானவரா? பண்பு நலன்கள் பற்றி திருக்குறள் சொல்வது என்ன? விவரிக்கிறார், சொல் சித்தர் பெருமாள் மணி

×Close
×Close