உங்கள் சருமத்திற்கு 7 இயற்கை எண்ணெய்கள்

Nov 08, 2022

Mona Pachake

தேங்காய் எண்ணெய்.

ஆலிவ் எண்ணெய்.

சூரியகாந்தி விதை எண்ணெய்.

ஜொஜோபா எண்ணெய்.

பாதாம் எண்ணெய்.

திராட்சை விதை எண்ணெய்.

ரோஸ் ஹிப் விதை எண்ணெய்.