முடி உதிர்ந்த பிறகு தலைமுடி மீண்டும் வளர இயற்கையான முடி எண்ணெய்கள்

Author - Mona Pachake

கற்றாழை.

தேங்காய் எண்ணெய்.

வெங்காய எண்ணெய்

ரோஸ்மேரி எண்ணெய்.

ஜொஜோபா எண்ணெய்

ஆமணக்கு எண்ணெய்

அவோகேடோ எண்ணெய்

மேலும் அறிய