முடி வளர்ச்சியை மேம்படுத்த உதவும் ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

அதோ முக ஸ்வனாசனா

பலாசனா

கபால்பதி.

சர்வாங்காசனம்

சிர்சாசனம்

வஜ்ராசனம்

மத்ஸ்யாசனம்