நகங்களைக் கடிப்பதால் ஏற்படும் தீய விளைவுகள்

உங்கள் நகங்களைச் சுற்றியுள்ள தோலில் புண் அல்லது தொற்று.

உங்கள் நகங்களை வளரச் செய்யும் திசுக்களுக்கு சேதம்.

உங்கள் நகங்களின் தோற்றத்தில் மாற்றங்கள்.

அசாதாரண வளர்ச்சி.

உங்கள் வாயில் அழுக்கு விரல்களை வைப்பதால் அடிக்கடி ஏற்படும் சளி மற்றும் பிற நோய்கள்.

கடினமான நகங்களை மெல்லுவதால் உங்கள் பற்களுக்கு சேதம்.