உங்கள் முகத்தில் மெழுகினால் ஏற்படும் மோசமான விளைவுகள்

வலி.

சிவத்தல் மற்றும் எரிச்சல்.

தடிப்புகள்.

தற்காலிக புடைப்புகள்.

வளர்ந்த முடிகள்.

சூரிய உணர்திறன்.

ஒவ்வாமை எதிர்வினைகள்.

இரத்தப்போக்கு