அடிப்படை ஒப்பனை பிரஷ்கள்

பவுண்டேஷன் பிரஷ்

கன்சீலர் பிரஷ்

ஐ ப்ரோ பிரஷ்

ஐ ஷேடோ பிரஷ்

பிளன்டிங் பிரஷ்

ஐலைனர் பிரஷ்

கான்டோர் பிரஷ்