சுருள் முடியை பராமரிப்பதற்கான அடிப்படை குறிப்புகள்

சரியான ஷாம்பூவை தேர்வு செய்யவும்

அதிகப்படியான ஷாம்பூவைத் தவிர்க்கவும்

உங்கள் முடியை கடுமையாக கையாள வேண்டாம்

உங்கள் தலைமுடியில் வெப்பத்தை பயன்படுத்த வேண்டாம்

மிகவும் பரந்த பல் கொண்ட சீப்பைப் பயன்படுத்தவும்.

கூந்தலுக்கு எப்போதும் குளிர்ந்த நீரைப் பயன்படுத்துங்கள்.