காபியின் அழகு நன்மைகள்

செல்லுலைட்டை குறைக்கிறது

இது சருமத்தில் அமைதியான விளைவைக் கொண்டிருக்கிறது

இது வயது எதிர்ப்பு நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது.

வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது.

முகப்பருவை குணப்படுத்துகிறது

சன்ஸ்கிரீனாக செயல்படுகிறது