லிச்சி சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் அழகு நன்மைகள்

Aug 31, 2023

Mona Pachake

சூரியக் கதிர்களில் இருந்து சருமத்தைப் பாதுகாக்கிறது.

சுருக்கங்களின் தோற்றத்தை குறைக்கிறது

வயிற்று உப்புசத்தை குறைக்கிறது

முகப்பருவைப் போக்க உதவுகிறது.

செல்களை சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது

கறைகளை நீக்க உதவுகிறது

முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது