இஞ்சியின் அழகு நன்மைகள்

முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது

தோலின் அமைப்பை மேம்படுத்துகிறது

வயதான அறிகுறிகளை எதிர்த்துப் போராடுகிறது

முகப்பருவை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது

பொடுகை நீக்குகிறது

வெட்டுக்கள் மற்றும் காயங்களை குணப்படுத்த மற்றும் சரிசெய்ய

செல்லுலைட்டை குறைக்கிறது