திராட்சை விதை எண்ணெயின் அழகு நன்மைகள்

சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது.

முகப்பருவை குணப்படுத்துகிறது.

சருமத்தை ஒளிரச் செய்கிறது.

துளைகளை இறுக்குகிறது.

வடுக்கள் தோற்றத்தை குறைக்கிறது.

ஒப்பனை நீக்குகிறது.