உங்கள் தலைமுடிக்கு மருதாணியின் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

உச்சந்தலையின் நிலையை மேம்படுத்துகிறது.

உங்கள் முடியை மென்மையாக்குகிறது

முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்கிறது.

பொடுகு வராமல் தடுக்கிறது.

ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுகிறது.

இயற்கை முடி நிறத்தை பாதுகாக்கிறது.

உங்கள் உச்சந்தலையிலும் முடியிலும் உள்ள இயற்கை எண்ணெயை சமநிலைப்படுத்துகிறது