ஆரஞ்சு மற்றும் தோல் பராமரிப்பு

முகப்பருவை தடுக்கிறது.

தோல் வயதாவதைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

துளைகளை அடைக்கிறது.

இது ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது

சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

பொடுகை போக்குகிறது