அடர்த்தியான முடிக்கு சிறந்த மூலிகைகள்

Author - Mona Pachake

ரோஸ்மேரி

தைம்

ஒளி வண்ண மலர்கள் கொண்ட ஒரு செடி

வெந்தயம்

ஆம்லா

பிரின்ராஜ்

லாவெண்டர்