வறண்ட சருமத்திற்கு சிறந்த பொருட்கள்

Author - Mona Pachake

கிளிசரால்

ஹையலூரோனிக் அமிலம்

தேங்காய் எண்ணெய்

கற்றாழை

ஷியா வெண்ணெய்

பன்னீர்

லாக்டிக் அமிலம்