தோல் ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்த இயற்கை எண்ணெய்கள்

Feb 10, 2023

Mona Pachake

தேங்காய் எண்ணெய்

ஆலிவ் எண்ணெய்

சூரியகாந்தி விதை எண்ணெய்

ஷியா வெண்ணெய்

ஜொஜோபா எண்ணெய்

பாதாம் எண்ணெய்

திராட்சை விதை எண்ணெய்