ஆரோக்கியமான சருமத்திற்கு சிறந்த எண்ணெய்கள்

Dec 11, 2022

Mona Pachake

தேங்காய் எண்ணெய்

ஆலிவ் எண்ணெய்

சூரியகாந்தி விதை எண்ணெய்

ஷியா வெண்ணெய்

ஜொஜோபா எண்ணெய்

பாதாம் எண்ணெய்

 திராட்சை விதை எண்ணெய்