முடி மற்றும் தோலுக்கு பிளாக் டீ....

முடி மற்றும் தோலுக்கு பிளாக் டீ....

White Dotted Arrow

தோல் நோய்த்தொற்றுகளைத் தடுக்கிறது.

முடி மற்றும் தோலுக்கு பிளாக் டீ....

White Dotted Arrow

வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது.

முடி மற்றும் தோலுக்கு பிளாக் டீ....

White Dotted Arrow

முன்கூட்டிய வயதைக் குறைக்கிறது.

முடி மற்றும் தோலுக்கு பிளாக் டீ....

White Dotted Arrow

புற ஊதா கதிர்வீச்சிலிருந்து பாதுகாக்கிறது

முடி மற்றும் தோலுக்கு பிளாக் டீ....

White Dotted Arrow

தழும்புகளை குறைக்கிறது.

முடி மற்றும் தோலுக்கு பிளாக் டீ....

White Dotted Arrow

முடி உதிர்வதைத் தடுக்கிறது.

முடி மற்றும் தோலுக்கு பிளாக் டீ....

White Dotted Arrow

முடி வளர்ச்சியைத் தூண்டுகிறது.