உங்கள் ஷாம்பூவில் தவிர்க்க வேண்டிய இரசாயனங்கள்

சல்பேட்ஸ்.

பாரபென்ஸ்.

நறுமணம்.

ட்ரைக்ளோசன்.

பாலிஎதிலீன் கிளைகோல்.

ஃபார்மால்டிஹைட்

செயற்கை நிறங்கள்