கருமையான உதடுகளுக்கான பொதுவான காரணங்கள்

Jan 31, 2023

Mona Pachake

சூரியனின் அதிகப்படியான வெளிப்பாடு.

நீரேற்றம் இல்லாமை.

சிகரெட் புகைத்தல்.

பற்பசை, உதட்டுச்சாயம் போன்றவற்றுக்கு ஒவ்வாமை.

அதிக காஃபின்.

உதடை கடிப்பது