பல் துலக்கும்போது நாம் செய்யும் தவறுகள்

தவறான பிரஷ்ஷை பயன்படுத்துவது

கடுமையாக செய்வது

வேகமாக செய்வது

நீண்ட நேரம் அதை வாயில் வைத்திருத்தல்

ஈறுகளை சுத்தம் செய்யாமல் இருப்பது

நாக்கை சுத்தம் செய்யாமல் இருப்பது