தயிர் மற்றும் அதன் தோல் பராமரிப்பு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இறந்த சரும செல்களை வெளியேற்றுகிறது

தோல் நெகிழ்ச்சித்தன்மையை பராமரிக்கிறது மற்றும் தோல் ஒளிர்வை ஊக்குவிக்கிறது.

சருமத்தை நன்கு நீரேற்றமாகவும் ஈரப்பதமாகவும் வைத்திருக்கும்.

கரும்புள்ளிகள் மறைய உதவுகிறது.

வறட்சியைத் தணிக்கும்.

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

துளைகளை இறுக்கமாக்குகிறது.