குங்குமடி தைலம் உங்கள் சருமத்திற்கு பலன் தருமா?

Dec 13, 2022

Mona Pachake

கரும்புள்ளிகளை குறைக்கிறது

நிறமியைக் குறைக்கிறது

கறைகளை தடுக்கிறது

உங்கள் சருமத்தை சரியாக சுத்தம் செய்கிறது

உங்கள் சருமத்தை பிரகாசமாக்குகிறது

முகப்பருவை தடுக்கிறது

தழும்புகளை குறைக்கிறது