முகப்பருவைக் கட்டுப்படுத்த பயனுள்ள வழிகள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் சருமத்தை சுத்தமாக வைத்திருங்கள்.

சரியான தோல் பராமரிப்பு தேர்வு செய்யவும்.

தொடர்ந்து ஷாம்பு போடவும்.

உங்கள் சிகிச்சையில் ஒட்டிக்கொள்க.

உங்கள் கைகளை விலக்கி வைக்கவும்.

சூரிய ஒளியில் இருந்து விலகி இருங்கள்

சன்ஸ்கிரீனை எப்போதும் பயன்படுத்துங்கள்

மேலும் அறிய