முடி வளர்ச்சிக்கு அத்தியாவசிய முடி எண்ணெய்கள்

Author - Mona Pachake

லாவெண்டர் எண்ணெய்.

மிளகுக்கீரை எண்ணெய்

ரோஸ்மேரி எண்ணெய்

தேவதாரு எண்ணெய்

எலுமிச்சை எண்ணெய்

தைம் எண்ணெய்

தேயிலை எண்ணெய்