பளபளப்பான சருமத்தைப் பெற உதவும் முக எண்ணெய்கள்

Author - Mona Pachake

தேயிலை எண்ணெய்

ஜொஜோபா எண்ணெய்

ரோஸ்ஷிப் விதை எண்ணெய்

மருலா எண்ணெய்

தேங்காய் எண்ணெய்

ஆர்கான் எண்ணெய்

ஆர்கான் எண்ணெய்

மேலும் அறிய