குளிர்காலத்தில் உங்கள் சருமத்திற்கு நல்லது முக எண்ணெய்

Author - Mona Pachake

ஸ்குவாலீன் எண்ணெய்

ஜொஜோபா எண்ணெய்

மருலா எண்ணெய்

ஆர்கன் எண்ணெய்

ரோஸ்ஷிப் எண்ணெய்

தேங்காய் எண்ணெய்

பாதாம் எண்ணெய்