தோல் பராமரிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படும் பூக்கள்

ரோஜா பூ

சூரியகாந்தி.

சாமந்திப்பூ.

கெமோமில்.

செம்பருத்தி.

தாமரை.

லாவெண்டர்.