ஆரோக்கியமான முடிக்கு எண்ணெய்கள்

தேங்காய் எண்ணெய்.

எள் எண்ணெய்.

பாதாம் எண்ணெய்.

ஆர்கன் எண்ணெய்.

முருங்கை எண்ணெய்.

ஆம்லா எண்ணெய்.