முடி வளர்ச்சிக்கு உதவும் மூலிகைகள்

Author - Mona Pachake

ரோஸ்மேரி ·

அலோ வேரா ·

ஜின்கோ பிலோபா ·

மிளகுக்கீரை

லாவெண்டர்

பிரின்ராஜ்

மருதாணி இலைகள்