உங்களுக்கு ஏன் முடி கொட்டுகிறது?

பரம்பரை

ஹார்மோன் மாற்றங்கள்

மருந்துகள் மற்றும் சப்ளிமெண்ட்ஸ்.

கதிர்வீச்சு சிகிச்சை

மன அழுத்தம்

சிகை அலங்காரங்கள் மற்றும் சிகிச்சைகள்.