"

"

செம்பருத்தி உங்கள் தோல் மற்றும் முடிக்கு எவ்வாறு பயனளிக்கிறது?

Jan 11, 2023

Mona Pachake

"

"

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

"

"

உங்கள் தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

"

"

உங்கள் சருமத்தை நன்கு ஈரப்பதமாக்குகிறது.

"

"

உங்கள் சருமத்தை சுத்தப்படுத்துகிறது

"

"

முகப்பருவை தடுக்கிறது

"

"

வீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

"

"

உங்கள் தோல் நிறத்தை சீராக்குகிறது