முகப்பருவை குறைக்க உதவும் பொருட்கள்

Author - Mona Pachake

பென்சோயில் பெராக்சைடு

சாலிசிலிக் அமிலம்

ஆல்பா ஹைட்ராக்ஸி அமிலங்கள்

கந்தகம்

அடபலேனே

அசெலிக் அமிலம்.

வைட்டமின் சி