உங்கள் சருமத்தை நீரேற்றமாக வைத்திருக்க தேவையான பொருட்கள்

Author - Mona Pachake

கிளிசரின்

ஹையலூரோனிக் அமிலம்

செராமைடுகள்

கொழுப்பு ஆல்கஹால்

பெட்ரோலாட்டம்

ஸ்குவாலேன்

லாக்டிக் அமிலம்