உங்கள் முகத்தில் பயன்படுத்தக் கூடாத பொருட்கள்

அலுமினியம்.

டைத்தனோலமைன், மோனோஎத்தனோலமைன் மற்றும் ட்ரைத்தனோலமைன்

டிஎம்டிஎம் ஹைடான்டோயின்

பாரபென்ஸ்

பாலிஎதிலீன் கிளைகோல்

பித்தலேட்ஸ்.

ப்ரோபிலீன் க்ளைகோல்