முடி உதிர்வுக்கான முக்கிய காரணங்கள்

பரம்பரை

ஹார்மோன் மாற்றங்கள்

மருத்துவ நிலைகள்

சில மருந்துகள்

மன அழுத்தம்

சில சிகை அலங்காரங்கள்

கர்ப்பம்