இயற்கையான உடல் ஸ்க்ரப்கள்

இமயமலை உப்பு உடல் ஸ்க்ரப்.

தேங்காய் சர்க்கரை ஓட்ஸ் உடல் ஸ்க்ரப்.

அவகேடோ தேன் பாடி ஸ்க்ரப்.

களிமண் பால் பாதாம் உடல் ஸ்க்ரப்.

தேங்காய் பிரவுன் சுகர் பாடி ஸ்க்ரப்

மேட்சா கிரீன் டீ பாடி ஸ்க்ரப்.

ஓட்ஸ் தேன் தயிர் உடல் ஸ்க்ரப்.

சர்க்கரை ஆப்பிள் கிரீன் டீ பாடி ஸ்க்ரப்.