உங்கள் முகத்தில் பயன்படுத்த இயற்கை பொருட்கள்

ஓட்ஸ்

மஞ்சள்

முட்டையில் உள்ள வெள்ளை கரு

தேன்

அலோவேரா

எலுமிச்சை

வாழை